Wnioski własne. Artykuł: "Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów" Dobrołowicz Justyna

Artykuł: "Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów" Dobrołowicz Justyna,[w:] Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowane. Zeszyty kieleckie. Media w edukacji zintegrowanej, nr 1 2011/2012, s.7-13

WNIOSKI

1. Wszechobecne media wywierają niebagatelny wpływ na kształtowanie się świata najmłodszych. Nauczyciel nie może bagatelizować ogromnej siły mass mediów. Media w dzisiejszych czasach stały się nie tylko nośnikiem informacji o świecie, to także źródło przeróżnych wartości i wzorów do naśladowania. Znajomość i rozumienie mediów, w tym ich nośników, stały się w dzisiejszych czasach ważną sferą życia. Współczesne czasy pod wpływem ekspansji nowoczesnych massmediów generują nowy model społeczeństwa z całkiem odmiennymi potrzebami, postawami i możliwościami percepcji. Młodemu człowiekowi bardzo trudno zachować indywidualność i nie ulec wpływom, którymi jest bombardowany ze wszystkich stron. Czasopisma, kino, telewizja, Internet są pełne "modnych" zachowań, które niekoniecznie pozytywnie oddziałują na najmłodszych odbiorców. Należy pamiętać, że kultura popularna ukazywana za pośrednictwem mediów jest w wysokim stopniu mimetyczna (gr. mimesis = naśladowanie) i tym samym staje się niebezpieczna dla dzieci, jeśli te ślepo - bez przewodnika - podążają się za niewłaściwym wzorcem.

2. Adaptacja nowych technologii medialnych spowodowała przewartościowania stylu życia, sposobu wychowania a także nauki. Sztywne trzymanie się wcześniejszych metod nauki, bez włączenia w proces edukacji nowoczesnych technologii, spowoduje odrzucenie oferty szkoły i ukształtowania bezrefleksyjnego społeczeństwa, które pozbawione w najmłodszych latach swojej edukacji przewodnika, zatracą się w bezrefleksyjnym świecie konsumpcjonizmu promowanego w wolnych mediach. Tym samym nauczyciel i szkoła musza ujedz zmianie. Pedagog musi być partnerem, który pomoże dzieciom przejść przez świat kreowany przez media - ukazać jego wady i zalety, pomóc zrozumieć ukryte znaczenia i symbole, zachęcić do refleksyjnego odbioru wartości prezentowanych w massmediach.

3. Nauczyciel musi znać bieżącą ofertę, skierowaną do najmłodszych. Zapoznać się z literaturą gazet kierowaną do najmłodszych, z najnowszymi grami, ofertą programową telewizji, którą dzieci w domu oglądają często bez kontroli opiekunów. Dobry pedagog musi zadać sobie trud poznania dziecka i świata, który go otacza. Poznanie świata mediów pozwoli wybrać z niego wszystkie te wartości dodatnie, które będziemy mogli wykorzystać w naszej pracy dydaktycznej, tak by uatrakcyjnić nasze zajęcia, co stworzy doskonałe środowisko do rozwoju najmłodszych.

4. Dzieci zostawione w gąszczu informacji, bez właściwego przewodnika - narażone są na liczne niebezpieczeństwa. Należy ukształtować u uczniów umiejętność interpretowania symboli i dystansowania się do informacji przekazywanych za pomocą przekaźników medialnych, tak by nie kształtować pasywnych postaw konsumpcyjnych i bezrefleksyjnych. Rolą nauczyciela jest kształtować jednostki aktywne, potrafiące krytycznie analizować dostarczane jej wiadomości.

5. Nauczyciel by stać się dobrym przewodnikiem w gąszczu medialnego lasu musi uzbroić się w nowe narzędzia - Nawe kompetencje pedagogiczne. Musi wykształcić w sobie umiejętność nawiązania partnerskich relacji z uczniem, wzbudzić w sobie potrzebę zdobywania informacji czym interesują się jego uczniowie. Pedagog nie może postrzegać media jako wroga procesu edukacji. Musi umieć znaleźć w nim sprzymierzeńca.

6. Współczesna edukacja musi zatem wyposażyć dzieci w umiejętności rozumienia otaczającego ich świata. Nauczyciel musi pomóc znaleźć młodym ludziom miejsce w tak skomplikowanym świecie. Zapobiec realnym zagrożeniom, takim jak analfabetyzm medialny prowadzący do zjawiska wykluczania kulturowego. Właściwa edukacja medialna uzbroi młodego człowieka w kompetencje humanistyczne wyrażające się w umiejętności świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych, racjonalnego korzystania z mediów i selekcjonowania oraz hierarchizowania informacji przekazywanych przy ich udziale. Być może szkoła nie jest w stanie pod względem technicznym dogonić wszystkie nowinki multimedialne, jednak ma możliwość nauczyć dzieci mądrego i selektywnego doboru wartości kreowanych w świecie mediów.

Opracowanie własne na podstawie artykułu: "Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów" Dobrołowicz Justyna, [w:] Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowane. Zeszyty kieleckie. Media w edukacji zintegrowanej, nr 1 2011/2012, s.7-13