Literatura związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Bibliografia

1. Gustavsson A., Tosserbo J., Zakrzewska-Manterys E. (red.), Niepełnosprawność intelektualna a style życia, IFiS PAN, Warszawa 2003
2. Juros A., W. Otrębski (red.), Integracja osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej, FŚCEDS , 1997
3. Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa, PWN, 1996
4. Larkowa H., Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne, PWN, Warszawa 1987
5. Maciarz A., Dziecko niepełnosprawne. Podręczny słownik terminów, Wydaw.awnictwo "Verbum" , Zielona Góra 1993
6. Milanowskiej K., Wiktora D. (red.), Rehabilitacja medyczna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1998

Czasopisma i publikacje

7. Boguszewska K., Dunaj M., Dziurla R., Fiedorowicz M. , Zatrudnianie wspomagane. Materiały konferencyjne, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011
8. Boni M. (red), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe., Warszawa 2009
9. Czapliński P., Raport o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, POPON, Warszawa 2010
10. Europejski Fundusz Społeczny i osoby niepełnosprawne. Broszura informacyjna, Unia Europejska, Belgia 2010
11. Michalska K., Niepełnosprawni w Polsce, Niebieska Linia, nr 4 / 2003
12. Niepełnosprawni, tu i teraz, Jelenia Góra 2003, Wydawnictwo Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
13. Radziszewska M. (red.), Informator. Przewodnik osoby niepełnosprawnej, PFRON, Warszawa 2006
14. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, CIOP BIP, Warszawa 2007
15. Szluz B., Dylematy w sferze zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Seminare. Poszukiwania naukowe 25/2008

Akty prawne

16. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)
17. Ustawia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776)