Kontrakt zawarty między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu. Awans na stopień nauczyciela mianowanego.

KONTRAKT

zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu  dotyczącym warunków współpracy

 

1. Kontrakt zawarty pomiędzy:

- mgr …  – nauczyciel kontraktowy

- mgr … – opiekun stażu 

2. Kontrakt zawarto na okres: ...

3.  Miejsce realizacji kontraktu: ...

4. Warunki kontraktu: 

Celem  współpracy jest wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

1. Nauczyciel kontraktowy przy wsparciu opiekuna opracowuje  Plan Rozwoju Zawodowego, 
w którym uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły.

2. Opiekun zobowiązuje się do udzielania nauczycielowi pomocy w realizacji zadań określonych 
w Planie Rozwoju Zawodowego.

3. Obie strony na bieżąco kontrolują stopień realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i  w razie potrzeby dokonują niezbędnych modyfikacji.

4. Obie strony wspólnie ustalają sposób dokumentowania zadań realizowanych  w okresie stażu.

5. Nauczyciel kontraktowy bierze udział  w różnych formach doskonalenia zawodowego.

6.   Nauczyciel kontraktowy i opiekun stażu realizują zajęcia koleżeńskie dwa razy w semestrze  (4 razy w ciągu roku szkolnego). Opiekun stażu omawia z nauczycielem kontraktowym  zajęcia. 

7. Opiekun wspiera nauczyciela w pracy z uczniami, pomaga w rozwiązywaniu napotykanych trudności oraz dzieli się swoimi doświadczeniami  w pracy dydaktyczno – wychowawczej, prowadzi zajęcia w obecności nauczyciela kontraktowego. 

9. Nauczyciel kontraktowy  zobowiązany jest do sporządzenia sprowadzania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. 

10. Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

11. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń. 

12. Kontrakt można weryfikować w miarę potrzeb – za zgodą obu stron.

 

…………………………                                             ……………………………..

podpis opiekuna stażu                                       podpis nauczyciela kontraktowego