Przykładowe pytania - awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Przykładowe pytania podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego? Jakie pytania zadaje komisja?

Pytania mogą paść już w trakcie naszej autoprezentacji i dotyczyć będą tego, co właśnie prezentujemy. Często komisja czeka na koniec i wtedy poszczególni członkowie mogą zadać różne pytania. Często, jeśli prezentacja jest efektowna tych pytań jest mało. Nieraz członkowie komisji są bardzo gorliwi i pytają o wiele rzeczy, ale zazwyczaj dotyczą one naszej prezentacji. Jeśli chodzi o zadanie multimedialne to często jest zaliczane na podstawie prezentacji, jeśli jest ona wykonana w jakimś programie. Lepiej wybrać program, który dobrze znamy, bo niekiedy komisja poprosi o dodanie kolejnego slajdu lub hiperłącza. Nieraz proszę o przygotowanie zaproszenia lub dyplomu w Wordzie.

Poniżej prezentuje pytania, które padły podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Proponuje przeczytać wszystkie, tak aby mieć lepszy obraz tego o co może nas spytać komisja. Wszak niektóre pytania odnoszą się wszystkich pedagogów i nauczycieli.


Przykładowe pytaniaNauczyciel logopeda:
1. Wypadek na placu zabaw - procedura i rozporządzenie.
2. Napisać na komputerze zaproszenie dla rodziców na spotkanie z logopedą.
3. Jak motywuję rodziców do współpracy.
4. Opisać jedna z metod aktywizujących.
5. Jakie korzyści daje mianowanie i jaki dokument je reguluje.
6. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela, na czyj wniosek, ustawa
7. Jak radziłam sobie z pracą zdalną
8. Czy można zastąpić tradycyjną edukację edukacją zdalną.
9. Jakie korzyści przyniosła mi edukacja zdalna.
10. Kto dokonuje ewaluacji moich działań, zajęć.
11.Wypadek na placu zabaw-procedura i rozporządzenie
12. Napisać na komputerze zaproszenie dla rodziców na spotkanie z logopedą.
13. Jak motywuję rodziców do współpracy.
14. Opisać jedna z metod aktywizujących.
15. Jakie korzyści daje mianowanie i jaki dokument je reguluje.
16. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela, na czyj wniosek, ustawa
17. Jak radziłam sobie z pracą zdalną
18. Czy można zastąpić tradycyjną edukację edukacją zdalną.
19. Jakie korzyści przyniosła mi edukacja zdalna.
20. Kto dokonuje ewaluacji moich działań, zajęć.

Nauczyciel języka hiszpańskiego:
1. które szkolenie było najbardziej przydatne, proszę podać efekty dla szkoły i pana;
2. cukrzyk w klasie, procedury;
3. wymienić akty prawne, z których korzystał pan podczas awansu zawodowego;
4. wyszukać w Internecie tekst ustawy Karta Nauczyciela.

Edukacja wczesnoszkolna:
1. Procedura gdy biją się uczniowie.
2. Efekty, dla uczniów, innowacji, które wdrażałam.
3. Efekty, dla mnie, jednego z wybranych przeze mnie działań.
4. Obowiązki członka komisji egzaminacyjnej na egzaminie ósmoklasisty, wyszukać.
5. Zasady efektywnej współpracy z rodzicami.
6. Problemowe: Uczeń w trudnej sytuacji życiowej. W jaki sposób udzielana jest pomoc?
7. Multimedialne: Stworzyć tabelkę w Excelu- lista uczniów na wycieczkę.
8. Czy udział w zespole ds. Ewaluacji wewnętrznej przyczynił się do wzrostu jakości pracy? Jeśli tak to w jaki sposób?
9. Różnice między Kartą Nauczyciela A Ustawą Prawo Oświatowe.
10. W jaki sposób udział w zajęciach otwartych przyczynił się do wzrostu jakości mojej pracy. Co zmieniłam?
11. Jakie szkolenie lub literatura wpłynęło na zmianę mojej pracy dydaktyczna lub wychowawczą.
12. Uczeń z orzeczeniem- co robię i w oparciu o jakie przepisy,
13. ewaluacja pracy własnej
14. działania promujące moją małą szkołę
15. zadanie multimedialne zaliczone na podstawie prezentacji w Canvie i moich działań podczas stażu związanych z użyciem komputera w pracy

Nauczyciel wspomagający - współorganizujący:
1.Wypadek co zrobię i z jakiego rozporządzenia
2.Kto może być kierownikiem wycieczki i kto o tym decyduje
3.Gdzie w Internecie szukam rozporządzeń
4.Kiedy mogę zacząć dyplomowanie
5. Organy społeczne szkoły
6. Opowiedzieć o nauce zdalnej jak sobie radziłam i od mojej dyr. W zasadzie bardzo podobne też o nauce zdalnej,
7. Jak dostanę ocenę negatywna z dorobku zawodowego to gdzie się odwołam.

Nauczyciel polonista:
1. Które narzędzie z nauczania zdalnego uważam za najlepsze?
2. Co zrobię, gdy uczeń zostanie wykluczony z grupy?
3. Kiedy i w jakiej sprawie kontaktuje się z psychologiem i pedagogiem?
4. Do jakich dokumentów zaglądam, gdy zaczynam pracę z klasą?
5. Jak organizuję wycieczki?
6. Które szkolenie uważam za najlepsze?
7. Z jakich dokumentów korzystałam w pracy?
8. W jaki sposób wystawiam oceny ze zachowania?
9. Indywidualizacja pracy z uczniami. Jak ją realizuję?
10. Nauczanie zdalne - jak się u mnie odbywało?
11. Do klasy trafia dziecko z orzeczeniem. Jakie działania należy podjąć? Jakie rozporządzenie to reguluje?
12. Zrobić dyplom. W Wordzie

Nauczyciel przedszkola:
1. Jak organizuje wycieczkę, w oparciu o jakie przepisy i co poklei
2. IPET - co zawiera
3. Jak sie dzieliłam wiedza z innymi n-lami
4. Ed. Zdalna - jak współpracowałam i co było dla mnie problemem.
5. Czy dyrektor może zawetować jakąś uchwale RP ( tak, taka która jest sprzeczna z prawem. Kieruje ja do rozpatrzenia do organu nadz)
6. Przygotować dyplom
7) jakie nagrody może przyznać dyrektor nauczycielowi?
8) Kto jest org prowadzącym a kto nadzorującym moje przedszkole?
9) Jaka metodę aktywizująca stosuje najczęściej?
10) dwóch uczniów się pobiło co robię i na podst jakich przepisów prawa?
11) Ile czasu zajmuje mi prowadzenie str internetowej przedszkola?
12) Wykonać zaproszenie na dowolną uroczystość
13) Jak rozpoznaje i diagnozuje potrzeby rozwojowe dzieci?
14. Mocne i słabe strony nauczania zdalnego.
15. Prawa nauczycieli wymienić.
16. Jak rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci w kontekście logopedy i terapii reki. Jestem tez logopeda i mam tytuł terapeuty reki.
17. Pani pokazała mi jak trzyma długopis. Miałam ocenić jej chwyty. Czy są prawidłowe.
18. Organizacja wycieczek- procedury wewnętrzne i zewnętrzne oraz opisać etapy.
19. Multimedialne: 3 strony internetowe, z których korzystałam.
20. Jak dokonuje ewaluacji własnych działań?
21.Wewnętrzne procedury obowiązujące w czasie pandemii i czy ulegały modyfikacji.
22.Opisać sytuację trudną wychowawczo i sposób jej rozwiązania.
23. Formy współpracy z rodzicami. Które uważam za najbardziej efektywne?
24. Najważniejszy dokument regulujący moja pracę ( wymieniłam wszystkie ustawy i sporo rozporządzeń komisji chodziło o podstawę programową).
25.Jak uczę dzieci bezpieczeństwa.
26.Które z moich działań było najlepsze, dlaczego, efekty dla mnie dla przedszkola.
27.Jak wygląda umieszczenie zdjęć na stronie internetowej przedszkola, co muszę zrobić jeśli rodzic nie wyrazi zgody na umieszczenie wizerunku dziecka.
28.Jakie miałam trudności podczas stażu.
29.Problem do rozwiązania. Mam dziecko uzdolnione matematycznie co robi? Jaki akt prawny?
30.Zadanie multimedialne: Karta wycieczki (podali miejsce wycieczki).
31.Zadanie problemowe: Wypadek na wycieczce szkolnej - procedury, rozporządzenie.
31.Ewaluacja - jak wykorzystywałam wnioski do dalszej pracy. Największy sukces z tym związany (z czego jestem dumna).
33. Z jakimi stowarzyszeniami współpracowałam, co to wniosło do mojej pracy?
34. Karta informacji o dziecko (opracowałam z koleżanką) - do czego wykorzystywałam te informacje.
35. Akty zewnętrzne dotyczące obowiązków nauczyciela

Nauczyciel świetlicy:
1. Podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka- co robię krok po kroku, wg jakiego aktu?
2. Co to są metody aktywizująca i która wg mnie jest najlepsza? Opisać w jaki sposób ja realizowałam i jakie dała efekty.
3. Jak wdrożyłam do swojej pracy z dziećmi wiadomości pozyskane w trakcie szkolenia, "Niwelowanie agresji i przemocy w szkole? - Pani chodziło o to jakie konkretnie działania podejmowałam żeby zapobiegać zachowaniom agresywnym.
5. Pokazać w Internecie z jakich stron korzystałam w trakcie swojej pracy.
6. Wyszukać aktu prawnego wg którego pisałam roczny plan pracy świetlicy odpowiednio: dydaktyczny, że wychowawczy, opiekuńczy.

Nauczyciel informatyki:
1. Uczeń trafił do szkoły przez przypadek (nie była to jego wymarzona szkoła) nie chce chodzić do szkoły wagaruje co robię i na jakich przepisach się oprę.
2. Gdzie zapisano obowiązki nauczyciela
3. Jak zachęcę ucznia szkoły podstawowej aby wybrał szkolnictwo zawodowe - technik spedytor
4. Wymień akty prawne regulujące pracę w oświacie
5. Kiedy mogę zacząć staż na nauczyciela dyplomowanego
6. W jaki sposób zachęcam uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera.
7. Pokazać strony internetowe i aplikacje z których korzystam na lekcjach.

Nauczyciel katecheta:
1. dokumenty regulujące nauczanie religii w szkole ,
2.kompetencje rady pedagogicznej ,
3.sukces i porażka pedagogiczna ,
4.jak przygotować wycieczkę ,
5.organy szkoły . Komisja sympatyczna .
Nauczyciel wychowania fizycznego:
1. Zadanie multimedialne. Skopiować tekst z prezentacji do Worda, kursywa, pogrubienie, zmienić czcionkę i podzielić tekst na dwie kolumny
2. Wypadek na lekcji wf, procedury
3. Ocenianie uczniów na lekcji wf
4. Jak oceniam sprawność fizyczną uczniów.
5. Praca z uczniem zdolnym,
6. Trudne przypadki na lekcji wf
7. Co gdy uczeń dozna kontuzji i nie będzie mógł uprawiać sportu?
8. uczeń źle zachowuje się na innych lekcjach, prócz wf/trening, Jak postępujemy. (gdy uczeń przynależy do klubu)
9. Uczeń jest dobrym sportowcem, a ma problemy z innymi przedmiotami. Postępowanie
10. Bezpieczeństwo wf w pracy zdalnej ucznia.
11. Procedura po wypadku ucznia, jaki przepis
12. Znaleźć ten przepis w internecie
13. Jakie szkolenie najwięcej wniosło do mojej pracy i dlaczego
14. Jak aktywizowałem ucznia podczas nauczania zdalnego
15. Jakiś sukces w pracy i jak wpłynął na poprawę jakości pracy szkoły.

Nauczyciel pedagog w poradni:
1. W jaki sposób diagnozuje dziecko z Zespołem a Aspergera
2. Jak wygląda proces terapii dziecka z CZR
3. Jakie są formy realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
4. Najważniejsze/ najcenniejsza z mego punktu widzenia szkolenie jakie odbyłem
5. Co to jest Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia i czym się różni od Indywidualnego Nauczania
Nauczyciel anglista:
1) zadanie: znalezienie w Internecie aktu prawnego regulującego awans zawodowy - rozp. MEN w sprawie awansu
2) mam w klasie ucznia z opinią (dysleksja, dysortografia, itp.) - na jakiej podstawie prawnej ta opinia została wydana i na jakiej podstawie prawnej będę organizować pomoc dla ucznia - rozp MEN o pomocy pp
3) z czym wiąże się uzyskanie stopnia mianowanego - przeszeregowanie, możliwość pełnienia funkcji opiekuna stażu, możliwość ubiegania się o stanowisko kierownicze
4. Procedura pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera.
6. Organizacja wycieczki, rozporządzenie.
6. Porażka zawodowa.
7. Zadanie multimedialne zaliczone na podstawie prezentacji.
8. Uczeń z dużą ilością nieobecności, jak sobie radzę, co robię, żeby rozwiązać problem.
9. Z jakich aplikacji korzystam do utrwalania słownictwa.
10. Jak przygotowuję się do lekcji z angielskiego zawodowego, z którego uczniowie zdają egzamin, na czym polega moja współpraca z nauczycielami uczącymi przedmiotów zawodowych. 4. Co wyciągnęłam dla siebie z lekcji obserwowanych u opiekuna stażu.
11. W jaki sposób rozwijam u uczniów umiejętność mówienia, jak przełamuję ich lęk przed wypowiadaniem się na forum.
12.W jaki sposób zapoznaję się z sytuacją dzieci, jak odnajduję w klasie uczniów z problemami, pod względem dydaktycznym i wychowawczym.
13. Jakie problemy cywilizacyjne i społeczne uwzględniłam w swojej pracy wychowawczej.
14. Jak wykorzystałam ustawę o finansowaniu oświaty w swojej pracy.
15. Jakie jeszcze akty prawne stosuję w codziennej pracy.

Nauczyciel historii:
1) Zadanie multimedialne: Zrobić zadanie w Kahoot.
2) Pytanie problemowe: Jak przeprowadziłabym konkurs podczas pandemii?
3) Z jakich aktów prawnych korzystam w codziennej pracy.
4) Jak na lekcji wykorzystuję aplikacje dydaktyczne, co dają uczniom.
5) Jak indywidualizuję pracę z uczniem zdolnym?

Nauczyciel matematyki:
1. Praca z uczniem zdolnym
2. Jaki dział z matematyki najgorzej mi się tłumaczy i dlaczego?
3. Praca z uczniem mającym trudności
4. Co to jest innowacja?
5. Akty prawne w szkole? (jakoś tak dziwnie sformułowane pytanie było, chodziło o statut i tym podobne)
6. Organ prowadzący i organ nadzorujący szkołę
7. Praca zdalna z maturzystami? Czy prowadziłam konsultacje?

Rewalidacja:
1.ewaaulacja pracy własnej
2.lekcja obserwowana
3. Metody pracy własnej
4. Środowisko lokalne
5. Zadanie zrobić slajd
6. Współpraca z opiekunem stażu

Nauczyciel języka niemieckiego:
1. jak pracuje z uczniem słabym,
2. Jakie akty regulują pracę w oświacie,
3. jak łącze swoje studia turystyka z rekreacja z językiem niemieckim,
4. przygotować na kahoocie sprawdzian, z jednym pytaniem.