Przykładowy kontrakt - nauczyciel stażysta i opiekun stażu

KONTRAKT
Zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
dotyczącym warunków współpracy


1. Kontrakt zawarty pomiędzy:
- mgr …. – nauczyciel stażysta
- mgr ….. – opiekun stażu
2. Kontrakt zawarto na okres: ……
3. Miejsce realizacji kontraktu: ….
4. Warunki kontraktu:
Celem współpracy jest wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty – ….
1. Nauczyciel stażysta, przy wsparciu opiekuna, opracowuje swój Plan Rozwoju Zawodowego,
w którym uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły.
2. Opiekun zobowiązuje się do udzielania nauczycielowi pomocy w realizacji zadań określonych
w Planie Rozwoju Zawodowego.
3. Obie strony na bieżąco kontrolują stopień realizacji Planu Rozwoju Zawodowego i w razie potrzeby dokonują niezbędnych modyfikacji.
4. Obie strony wspólnie ustalają sposób dokumentowania zadań realizowanych w okresie stażu.
5. Nauczyciel stażysta bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Nauczyciel stażysta i opiekun stażu realizują zajęcia koleżeńskie dwa razy w semestrze w roku szkolnym …... W związku z czym stażysta zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi stażu scenariuszy prowadzonych przez siebie zajęć.
7. Opiekun wspiera nauczyciela w pracy z uczniami, pomaga w rozwiązywaniu napotykanych trudności oraz dzieli się swoimi doświadczeniami w pracy dydaktyczno – wychowawczej, prowadzi zajęcia w obecności nauczyciela stażysty.
8. Stażysta uwzględnia w swojej pracy uwagi i spostrzeżenia opiekuna stażu.
9. Nauczyciel stażysta zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu zawodowego nauczyciela oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu rozwoju zawodowego.
10. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.
11. Kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb – za zgodą obu stron.

………………………… ……………………………..
podpis opiekuna stażu podpis nauczyciela stażysty


….., dnia …….