Zestawienie bibliograficzne - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

1. Adamek I. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1997
2. Amsterdamski S., Nauka a porządek świata, Warszawa 1985
3. Arends R. I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994
4. B. Harwas-Napierała, J.Trempała "Psychologia rozwoju człowieka".
5. Baczyńska M., Rozwój mowy dziecka w klasach I - IV, Warszawa WSiP 1986
6. Balogun T. i in. (red.), Proces kształcenia - podejście systemowe: przewodnik dla nauczycieli, Warszawa 1986.
7. Barłóg K., Adaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998
8. Barnes D., Nauczyciel i uczniowie: od porozumiewania się do kształcenia, Warszawa 1988.
9. Barnes, Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa 1982.
10. Bogdanowicz J., Właściwości rozwojowe wieku dziecięcego, Warszawa PZWL 1962.
11. Bogdanowicz M., Ćwiczenia grafomotoryczne Hanny Tymichowej usprawniające technikę rysowania i pisania, Gdańsk 1991,
12. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnysza M., Metoda W, Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa 1992,
13. Bogdanowicz M., Leworęczność dzieci, Warszawa 1992
14. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 2003.
15. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, Gdańsk 2002,
16. Bonar J., Niewerbalne komunikowanie nauczyciela a efekty kształcenia uczniów klas I-III. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1997
17. Borzym I., Uczniowie zdolni, Warszawa 1997, PWN.
18. Bourdieu P., Passeron J. C., Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
19. Bruner J., Poza dostarczone informacje. Warszawa 1978.
20. Brzezińska A. (red.), Pisanie i czytanie - nowy język dziecka, Poznań 1978,
21. Brzezińska A. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania im pisania
22. Brzezińska A., Szkoła twórcza - autorskie klasy, programy, nauczyciele, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1993, nr 1.
23. Cackowska M. (red.), Nowa koncepcja integralnego systemu nauczania początkowego, Kielce 1992.
24. Davis R. , Alexander L. T., Yelon S. L., Konstruowanie systemu kształcenia:
25. Debesse M., Etapy wychowania. Warszawa 1978.
26. Denek K (red.); Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych. Szzecin 1999
27. Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań-Toruń 1993.
28. dla n-ek /red./ Jan Strelau, Warszawa 1975.
29. do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 1996,
30. do uczenia się matematyki? " Wychowanie w Przedszkolu"1988, nr 6-8.
31. Doman G., Doman J., Jak nauczyć małe dziecko czytać. Bydgoszcz 1992.
32. Duraj-Nowakowa K., Gnitecki J. (red.), Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki, Kraków 1997.
33. Duraj-Nowakowa K., Gotowość zawodowa nauczycieli, Kraków 1986.
34. Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej: modernizacja teorii i praktyki, Kraków 1998.
35. Duraj-Nowakowa K., Modelowanie systemowe w pedagogice, Kraków 1997.
36. Duraj-Nowakowa K., Procedura modelowania systemowego w dydaktyce, Kraków 1996.
37. Duraj-Nowakowa K., Teoria systemów a pedagogika, Kraków 1992.
38. Falkiewicz-szult M., Przemoc symboliczna w przedszkolu. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006
39. Flanz J. Wdrażanie dzieci do samokształcenia - wybrane aspekty praktyczne i teoretyczne. Toruń 2008
40. Grabałowska K. i in., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny
41. Grafowska G., Bigda G., Poradnik metodyczny do pracy z dziećmi sześcioletnimi w zakresie przygotowania do nauki szkolnej, Słupsk 1984, Wydawnictwo WSP.
42. Grafowska G., Bryigida G., Poradnik metodyczny do pracy z dziećmi sześcioletnimi w zakresie przygotowania do nauki szkolnej, Słupsk 1984,
43. Gruszczyk - Kolczyńska E., Edukacja matematyczna sześciolatków. "Wychowanie w Przedszkolu" 1992 nr 1-10, 1993, nr 1-10.
44. Gruszczyk - Kolczyńska E., Jak kształtuje się u dzieci psychiczna dojrzałość
45. Gruszczyk - Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa 2000.
46. Guz Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 1996. - S. 90-94: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
47. H. Gutowska "Środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. 1-3" Warszawa 1982 WSiP.
48. Hajnicz W. (Red.)Warunki i formy aktywności dzieci w wychowaniu przedszkolnym.Olsztyn 1989.
49. Helm J. H., Katz L. G., Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa 2003.
50. Hornowski B., Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych, Warszawa 1986, WSiP.
51. Hurloch H., Rozwój dziecka, Warszawa 1984 PWN 1984 tom I.
52. Hurlock E., Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1965
53. Hurlock E., Rozwój młodzieży, PWN, Warszawa 1965
54. i Wiedza.
55. J. Jakóbowski, E. Stucki "Niektóre zagadnienia dydaktyki współczesnej" Bydgoszcz 1978, WSP Bydgoszcz.
56. J. Kozielecki "Zagadnienia psychologii myślenia" Warszawa 1966, PWN.
57. J. Kujawiński "Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych" Warszawa 1990 WSiP.
58. jak doskonalić nauczanie?, Warszawa 1983.
59. Jakowicka M., Stan i potrzeby rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej, Zielona Góra 1993.
60. Jakubowicz-Bry A., Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku. - Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
61. Jankowski K., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa PWN 1987.
62. Jaworska B., Mobilność nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej : (raport z badań). - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [1998]
63. Jędrzejewski Stanisław : Nauczycielka przedszkola. - Warszawa : WSiP, 1987
64. Jurkowski "Charakterystyka rozwojowa ucznia" /W:/ Podstawy psychologii
65. Jurkowski A. "Ontogeneza mowy i myślenia" Warszawa 1975, WSiP
66. K. Konarzewski, Pierwszy rok nauki szkolnej dziecka. Poznań 1991.
67. Kalata H., Osobowość nauczyciela w oczach dzieci i młodzieży, UW Warszawa 1962.
68. Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa 1999.
69. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - S. 115-128: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
70. Kocowski T., Potrzeby człowieka: koncepcja systemowa, Wrocław 1982.
71. Kohnstamm R., Praktyczna psychologia dziecka, WSiP,Warszawa 1989
72. Komeński J. A., Wielka dydaktyka, Wrocław 1956.
73. Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982.
74. Kopaliński W., Słownik wyrazów do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987.
75. Kuchcińska M.. Metoda zadaniowa w edukacji szkolnej i równoległej. Bydgoszcz.1994.
76. Kujawiński J. (red.), Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych: zarys metodyki, Warszawa 1990.
77. Kujawiński J., Doskonalenie pracy lekcyjno-domowej w klasach początkowych, Warszawa 1990.
78. Kujawiński, Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych.
79. Kulpa J., Korelacja w nauczaniu, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993.
80. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.
81. Kwieciński Z. (red.), Zagrożenia, możliwości i potrzeby wspomagania rozwoju, Toruń 1985.
82. Laskowska "Rozwijanie myślenia i wielozdaniowych wypowiedzi ustnych w Kl. I-III". Nauczanie Początkowe 1989/90 nr 4/5
83. Lenartowskiej K., H. Smolińskiej, Bydgoszcz 1985, WSP Bydgoszcz.
84. Lewalska M., Drama w nauczaniu początkowym, "Życie szkoły" 1997 nr 7.
85. Lewowicki T., W stronę paradygmatu edukacji podmiotowej. "Edukacja" 1991, nr1.
86. Łazowski E., Tomaszewska M., Rozwój fizyczny dzieci, Warszawa 1984
87. M .Żebrowska "Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży".
88. M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992.
89. Majchrzak I., Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Warszawa 1995.
90. Małkiewicz E., O diagnozie rozumiejącej, w: Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Warszawa 2002,
91. Małkiewicz E., O diagnozie rozumiejącej, w: Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Warszawa 2002, CODN
92. Marek E., Więckowski R. (red.), Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego, Piotrków Trybunalski 2000,
93. Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa "Żak" 2003.
94. Meighan R., Edukacja elastyczna: jutro twojego dziecka decyduje się dzisiaj, Toruń 1991.
95. Mikulska J., (red.) Psychologia rozwiązywania problemów szkoły, Poznań "Bonami"2001.
96. Misiorna E. ( red.): Zintegrowana edukacja w klasach I-III. Poznań 1999
97. Misiorna E. (red.), Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań 1997.
98. Moroz H. Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, Warszawa 2001
99. Moroz H., Nasza matematyka. Zabawy i gry dydaktyczne. Warszawa. 1991
100. Moroz M. "Współczesne środki dydaktyczne w nauczaniu początkowym matematyki" Warszawa 1986, WSiP.
101. Muszyńska Ł., Integralne wychowanie i nauczanie w klasach I-III, Warszawa 1974.
102. Nehring A, Sawicka I: Uczyć ciekawiej to znaczy jak? Toruń 2002
103. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.
104. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987.
105. Pabis S., Modelowanie systemowe, Warszawa 1976.
106. Palka St. (red.), Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej. Śląsk 1994
107. Pecyna M., Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej, Warszawa "Żak"1998.
108. Perleth Ch., Jak odkrywać uzdolnienia u dzieci, Warszawa PZWL 2003
109. Piaget J., Studia z psychologii dziecka, Warszawa PWN 1966.
110. Pietrasiński Z. "Myślenie twórcze" Warszawa, 1969, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
111. Plankiewicz M. L. "Rozwijanie twórczej aktywności językowej w klasach niższych /w:/ "Z teorii i praktyki nauczania początkowego" cz. III pod red.
112. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
113. Poplucz J., Optymalizacja działania pedagogicznego na lekcji, Warszawa 1984.
114. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża "Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego" Warszawa 1985, WSiP.
115. Przetacznikowa M. "Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży
116. Przetacznikowa M. "Wiek przedszkolny" /w:/ Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży", Warszawa 1982, PWN.
117. Przetacznikowa M., Psychologia ogólna, Warszawa WSiP1983.
118. Przetacznikowa M., Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa PWN 2000.
119. Puślecki W. / red/ Doświadczenie podmiotowości ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Opole 1997
120. Puślecki W. Kształcenie wyzwaljace w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1996.
121. Rakowska M., Rola odżywiania w rozwoju dziecka, Warszawa PWN 1960
122. Rocławski B., Nauka czytania i pisania. Gdańsk 1996.
123. Rogala S., Partnerstwo rodziców i nauczycieli. Warszawa 1989.
124. Rubinsztejn S. L. "Podstawy psychologii ogólnej". Warszawa 1962, Książka
125. Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa WSiP 1976.
126. Smolińska H. "Istota i mżliwości stymulacji myślenia twórczego" /W:/ Prace Komisji pedagogiki i psychologii XIII - Edukacja i rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym. Warszawa - Poznań 1989, PWN.
127. Smolińska H. "Kształcenie myślenia dywergencyjnego podczas tworzenia swobodnego tekstu" /W:/ Z teorii i praktyki nauczania początkowego cz. III pod red. K. Lenartowskiej, H. Smolińskiej, Bydgoszcz 1985, WSP Bydgoszcz.
128. Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa PWN 1985.
129. Stasica J., 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I- III
130. Szczepska-Pustkowska (red.), Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i
131. Świętek W., Olubińska M: Uczyć inaczej, Toruń 1998
132. Tomaszewski A. "Problem myślenia w nauce Pawłowa" Nowa Szkoła 1963 nr4.
133. Vast R., Psychologia dziecka,WSiP,Warszawa 1995
134. W. Andrukowicz. Teoria kształcenia integralnego. Gorzów 20001.
135. W. Dubiel "Kształcenie logicznego myślenia w początkowym nauczaniu matematyki". Nauczanie Początkowe 1992/1993 nr 5./red./
136. Wall W.D., Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. Warszawa 1982.
137. Więckowski R. Pedagogika wczesnoszkolna. WSiP 1993
138. Włodarski Z., A.Matczak:, Wprowadzenie do psychologii,WSiP, Warszawa 1993
139. Włodarski Z., Budochowska W., Psychologia uczenia się, Warszawa 1989.
140. Wołoszynowa L., "Młodszy wiek szkolny" /W:/ Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
141. Wygotski L. S. "Wybrane prace psychologiczne" Warszawa 1960, PWN.
142. Zborowski J. "Rozwój aktywności twórczej dzieci" Warszawa 1986, WSiP.
143. Zimbardo P. G., F. L. Ruch: Psychologia i życie, PWN Warszawa 1994
144. Żebrowska M., (red.) Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, Warszawa PWN 1984.