Arteterapia w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu

Arteterapia może być wykorzystywana z wielkim powodzeniem w procesie edukacji i rehabilitacji dzieci ze spectrum autyzmu. Muzykoterapia, terapia poprzez plastykę, choreoterapia czy też biblioterapia, a także malarstwo, rzeźba  i inne techniki  arteterapeutyczne mogą pomóc nauczycielom w codziennej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także stanowić podstawę działań rewalidacyjnych. Pracując 
z dziećmi autystycznymi oraz z zespołem Aspergera i wykorzystując w swojej pracy arteterapię, mogę śmiało stwierdzić, że wpływ arteterapii na dziecko ze spectrum autyzmu jest istotny. Odpowiednio skonstruowany program, który szyty jest na miarę indywidualnych możliwości każdego dziecka, bazujący na ich zainteresowaniach, a także na mocnych stronach, przyczynia się do rozwoju uczniów, jak również wpływa na lepsze ich całościowe funkcjonowanie. 

Odnosząc się do samej triady zaburzeń autystycznych i chociażby zaburzeń komunikacyjnych, wykorzystanie technik arteterapeutycznych pozwoli na swobodną komunikację niewerbalną. Dziecko ma szansę wyrazić swoje prawdziwe uczucia podczas zajęć wykorzystujących elementy arteterapii. Może to nam pomóc w rozwiązaniu problemów, a których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Podczas procesu twórczego dziecko ma szansę 
na odreagowanie negatywnych emocji, stresujących sytuacji i tym samym jest szansą na osiągnięcie katharsis, uwolnienia się od cierpienia i odreagowania stłumionych emocji. Uczymy dziecko nazywać emocje i wyrażać je w sposób społecznie akceptowalny, co jest ważne u uczniów ze spectrum autyzmu, którzy mogą reagować agresywnie lub autoagresywnie w różnych sytuacjach. Arteterapia i wykorzystanie chociażby dramy 
lub odgrywanie zwykłych scenek może ukazać dziecku sposoby lepszej komunikacji  z rówieśnikami oraz dorosłymi. Podczas zajęć można zaprosić inne dzieci do pomocy  i wspólnej zabawy przez co budujemy poprawne stosunki między uczniami. Uczymy ich wzajemnego szacunku, wyznaczamy granice, a także wskazujemy na drogę wzajemnej tolerancji i zrozumienia, że niektóre osoby inaczej postrzegają otaczający nas świat. Takie działania dają szansę na rozwijanie umiejętności komunikacji oraz zaspokaja potrzebę akceptacji przez grono rówieśnicze. 

Arteterapia, obok wyrażania emocji, może pozwolić dziecku na zrealizowanie potrzeb, które do tej pory były nie zaspokojone.   Podczas zajęć terapeutycznych dziecko ma szanse odnieść sukces na miarę swoich możliwości. Poczuć się kimś ważnym i sprawczym. 
Zajęcia pozwalają uczniom samorealizować się, a dzięki przyjaznej atmosferze nauczyciel może zobaczyć dziecko w innej perspektywie. W czasie aktu tworzenia dostrzegamy zaangażowanie dzieci, odkrywamy ich możliwości, a niekiedy talenty. Widzimy też ich braki i  słabe cechy, dzięki czemu możemy  dokonać lepszej oceny i diagnozy, i tym samym zapewnić skuteczniejszą pomoc  psychologiczno-pedagogiczną w naszej placówce.  

Podczas zajęć terapeutycznych możemy wpleść i przemycić różne wartości edukacyjne. Wskazać dziecku drogi rozwiązywania konfliktów, podsunąć pomysł jak  w sposób aktywny i bezpieczny spędzić czas wolny. W jaki sposób odreagować sytuacje trudne, a także ukazać wartości, które są ważne w codziennym życiu. Terapia poprzez sztukę kształtuje wrażliwość na piękno, rozwija konstruktywne i abstrakcyjne myślenie. Uczy wychodzenie poza schematy, pokazuje inne zainteresowania wykraczające poza stereotypie uczniów ze spectrum autyzmu. 

Arteterapia pozytywnie wpływa na rozwój psychiczny, społeczny i fizyczny dzieci  ze spectrum autyzmu. W codziennych zajęciach może być stosowana wraz z jej elementami na różnych lekcjach, jak również zajęciach specjalistycznych zarówno w szkole specjalnej, integracyjnej czy też ogólnodostępnej. Dodatkowo, mnogość jej technik oraz materiałów używanych w trakcie zajęć, nie ogranicza nas – nauczycieli. Zajęcia arteterapeutyczne  z pewnością wpłyną pozytywnie na naszych uczniów ze spectrum – pozwolą im rozwinąć skrzydła, wyjść poza sztywne ramy i umożliwić im lepsze poznanie siebie, swoich możliwości, a także świata oraz zawiłości kontaktów międzyludzkich.