Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (wg. 5 punktów)

Poniżej przedstawiam przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (nauczyciel wspomagający/współorganizujący proces kształcenia) według 5 punktów. Może komuś coś się przyda i dostosuje go do swoich punktów, według nowych przepisów z zakresu awansu zawodowego nauczyciela:

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( m. in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z 14 listopada 2007 r.

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu:

Nawiązanie współpracy, zawarcie kontraktu, ustalenie zasad współpracy. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski z obserwacji. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu  - konsultacje, opracowanie konspektów zajęć

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu:

Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje. Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej:

Diagnoza pedagogiczna, stała obserwacja i analiza możliwości uczniów. Współpraca z logopedą, pedagogiem szkolnym, rodzicami. Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej z zakresu autyzmu dziecięcego, Zespołu Aspergera, rozwoju dzieci. Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy dostosowanych do potrzeb uczniów z dysfunkcjami. Studiowanie literatury pedagogicznej. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. 

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:

Poprawne i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik rewalidacji, IPET, plany pracy). Prowadzenie badania diagnozą dla uczniów autystycznych

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju:

Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy, notatek, zdjęć, kart pracy itp. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Dokonanie analizy z przebiegu stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska dzieci:

Zapoznanie z dokumentacją uczniów: orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kontakty z rodzicami (spotkania indywidualne według zaistniałych potrzeb, zebrania, kontakt telefoniczny, prowadzenie zeszytu kontaktu). Nawiązanie współpracy w Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, GOPS-em, PCPR-em. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne. Nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem i logopedą. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących. Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi.

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi: organizacja imprez promujących placówkę oraz integrujących środowisko lokalne.

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej:

Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym. Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach rewalidacyjnych z narzędzi multimedialnych. Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie prezentacji multimedialnej.

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:

Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, rewalidacji i oligofrenopedagogiki:

Studiowanie literatury dotyczącej pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej:

Analiza podstawowych aktów prawnych, a także aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego – śledzenie ustaw i rozporządzeń oraz dokumentacji szkolnej (tu podajemy przykłady). Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.