Podwyższenie pensum i zmiany w sposobie wynagradzania nauczycieli. Zapowiedź zmiany w urlopach.

Szykują się zmiany w pensum nauczyciela, a także likwidacja średnich wynagrodzeń. Do tego MEN planuje zamiany w urlopach.

MEN w taki sposób chce "uatrakcyjnić zawód nauczyciela".

Podwyżka wynagrodzenia w wysokości od 454 do 551 zł ma się odbyć w  zamian za zwiększenie pensum i ograniczenie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ogólnie mówiąc podwyżki zostaną sfinansowane z pieniędzy zabranych nauczycielom (sic!). Do tego zabiorą urlop, a jak już będzie on zmieniony, to dalej nie ma nauczyciel możliwości wybrania choć 10 dni w ciągu roku szkolnego.

A oto szczegóły:

- podwyższenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego) o 2 godziny;
- wprowadzenia 2 dodatkowych godzin tygodniowo poza pensum dla nauczycieli wychowania fizycznego, plastyki i muzyki;
- odejścia od rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli, likwidacja dodatku uzupełniającego;
- uzależnienia wysokości wynagrodzenia zasadniczego od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- ustalenia wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie, niezależnej od posiadanego stopnia awansu zawodowego, a nie jak dotychczas, jako 10% od  wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu;
- wprowadzenia egzaminu zewnętrznego po okresie wprowadzenia do zawodu (4 lata), obejmującego część praktyczną i teoretyczną, warunkującego uzyskanie mianowania;
-umożliwienia nauczycielom dyplomowanym zdobycia dwóch specjalizacji zawodowych (dodatek do wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji).

Urlop wypoczynkowy nauczycieli:

1) określenie urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych w dniach roboczych - 50 dni roboczych, urlop udzielany zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych;
2) przyznanie prawa do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego za dłuższe wycieczki szkolne (oraz dodanie przepisów o delegacjach za podróże służbowe dla nauczycieli opiekujących się uczniami na wycieczkach szkolnych).

Oto propozycje uatrakcyjnienia zawodu nauczyciela. MEN w wyliczeniach godzin nauczycieli podparł się danymi z OECD, ale nie pokazał ile zarabia nauczyciel w innych krajach, np. Niemcy. Ciekawe czemu? :)

Oczywiście MEN podkreśla, że  są to propozycje, a nie "żadne decyzje", a prawdziwa dyskusja ma się rozpocząć 18 maja na spotkaniu zespołu.